Cel:

Szczegółowe zapoznanie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi pracowniczych planów kapitałowych, przygotowanie się do obowiązkowej procedury wdrożenia PPK w urzędzie/jednostce. Umożliwienie świadomego wyboru firmy zarządzającej, nabycie wiedzy pozwalającej na zachęcenie pracowników do uczestnictwa w PPK.

Adresaci szkolenia:

Kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych i kadrowych urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz innych
jednostek sektora finansów publicznych (jednostek gmin, powiatów, administracji zespolonej).

Wszyscy pracownicy chcący wziąćaktywny udział w tworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego w urzędzie lub
innej jednostce finansów publicznych, w tym przedstawiciele organizacji związkowych.

Termin szkolenia:

2020-02-27

Program szkolenia:

 • Czym są Pracownicze Plany
  Kapitałowe i obowiązek tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Miejsce i rola Pracowniczych
  Planów Kapitałowych w systemie emerytalnym (relacje w stosunku do ZUS, KRUS,
  systemów zaopatrzeniowych służb mundurowych)
 • PPK a inne formy dobrowolnego
  oszczędzania: Pracownicze Plany Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne,
  Indywidulane Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Umowa o zarządzanie PPK
 • Umowa o prowadzenie PPK
 • Wpłaty dokonywane do PPK
 • Wpłata powitalna i dopłaty roczne
  do PPK
 • Fundusze inwestycyjne i fundusze
  emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
 • Koszty zarządzania PPK  Nadzór nad funkcjonowaniem PPK i wyznaczona
  instytucja finansowa
 • Ewidencja Pracowniczych Planów
  Kapitałowych i portal PPK
 • Podział środków w przypadku
  rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
 • Podział środków w przypadku
  śmierci uczestnika PPK
 • Rozporządzanie środkami
  zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na
  wniosek uczestnika PPK
 • Podatki w PPK
 • Procedura tworzenia PPK w
  jednostce sektora finansów publicznych

Wykładowca:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ukończył także
studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w
jednostkach sektora finansów publicznych oraz program Top Public Executive
powadzony przez IESE Business School w Barcelonie. Pracował min. w urzędzie
nadzoru emerytalnego, gdzie zajmował się licencjonowaniem pracowniczych
towarzystw i funduszy emerytalnych oraz rejestracją pracowniczych programów
emerytalnych a także w jednej z zagranicznych firm ubezpieczeń na życie, gdzie
przygotowywał ofertę produktów emerytalnych. Przez ponad 10 lat kierował funduszem
emerytalnym dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Pełnił funkcję kierownika
jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego urzędu administracji rządowej.

 • Termin: 09-10.01.2020 r.
 • Miejsce: Warszawa
 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen