Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Na kursie przez nas oferowanym nauczymy Państwa praktycznych i teoretycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach. Teoria stanowi wprowadzenie do zajęć praktycznych.

Program:

Temat: Zagadnienia kadrowe

Podstawowe zagadnienia prawa pracy. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej nawiązanie stosunku pracy

1. Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy

2. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę

3. Przechowywanie dokumentacji

4. Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść, forma

5. Rodzaje umów o pracę

6. Inne formy zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania

7. Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty

8. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem

Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno – prawne

1. Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą

2. Emeryt, rencista w firmie

3. Niepełnosprawni

4. Młodociani

5. Cudzoziemcy

6. Umowa o dzieło

7. Umowa zlecenie

8. Kontrakt menedżerski

9. Umowa o zarządzanie

10. Samozatrudnienie

Studium przypadków pracowniczych

1.Zmiana warunków umowy o pracę , aneksy, przeszeregowania

2.Szczególne formy zmiany warunków umów o pracę w przypadku likwidacji pracodawcy, przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę

3.Zwolnienia grupowe

4.Związki zawodowe w zakładzie pracy i wynikające z ich istnienia konsekwencje

5.Pracodawcy u których brak związków zawodowych

6.Kary, nagany i wyróżnienia

7.Terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu

Pracownicze plany kapitałowe

1. Ogólne zasady tworzenia PPK

2. PPK a pracodawca

3. Wpłaty na PPK

4. Pracownicze plany kapitałowe od strony pracownika

 

Temat: Zagadnienia płacowe

Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania

1.Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń

2. Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.

3. Formy wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna

4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy-rodzaje ( premie nagrody dodatki )

5. Inne składniki ( odprawy, gratyfikacje, odszkodowania)

6. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ( wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop

7. Zasady ustalania składników wynagrodzeń

Wynagrodzenie za czas choroby

1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie

2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

3. Wynagrodzenie za czas choroby

4. Zasiłek chorobowy

Część praktyczna – warsztaty praktyczne

  • Zakładanie akt osobowych

  • Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków

  • Wprowadzenie danych pracownika do systemu kadrowo- płacowego

  • Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik

  • Szczególne formy dokumentów dla poszczególnych grup pracowniczych

  • Zawieranie umów cywilno-prawnych

  • Wprowadzanie do systemu kadrowo – płacowego innych grup pracowniczych oraz

  • pracowników obcych

  • Zgłaszanie do ZUS – inne formy kodów pracowniczych

Termin: 19.10.2019- 25.12.2019

Zapraszamy do kontaktu